گنجشک

M1021
تصویر بافت 1200 شانه 100*50 با قاب سوبل کد M1021